Poradenství

Poradenský přístup

Naše působení v oblasti vodárenství a zejména pak oblasti dálkových odečtů vodoměrů a digitalizace procesů ve vodárenství nám umožňuje poznávat prostředí a procesy vodáren. Tato znalost a poznávání našich klientů nás postupně přivedlo k jediné a věříme, že nejlepší cestě, jak našim zákazníkům pomoci být v dnešní době efektivní a úspěšní. Tou cestou je poradenský přístup při řešení požadavků klientů.

Pro úspěšné nasazení a spokojenost klienta je nutné navrhovat a vyvíjet v kontextu znalosti prostředí ve kterém klient podniká. To znamená s ohledem na konkrétní prostředí vodárny a s ohledem na systémy a postupy, které klient využívá.

Vždy se snažíme pochopit požadavky našich klientů, a to nejen s ohledem na konkrétní produkt nebo službu, ale i v širších souvislostech jeho prostředí. Chápání souvislostí znamená pochopit:

 • Důvody – ne vždy je zcela jednoznačné co je hlavním důvodem a za jakým cílem chce klient projekt realizovat.
 • Procesy a činnosti – je jednoduché navrhnout řešení na základě jednoduchého zadání, ale takové řešení dřív nebo později bude nutné upravit a měnit. Sled činností a procesů může být velmi specifický pro dané prostředí vodárny, a tedy je nutné vycházet ze znalosti prostředí než se spoléhat na obecné zvyklosti a postupy.
 • Zvyklosti dané vodárny – vždy je vhodné brát v úvahu i specifika a zvyklosti dané vodárny, která může mít některé činnosti a postupy zcela odlišné, než je v daném oboru zvykem.
 • Nástroje a používané informační technologie – naše produkty jsou založené na IT technologiích a na předávání informací mezi informačními systémy. Pochopení nástrojů klienta nám umožňuje optimálně nastavit systémy a případně navrhnout změny, které zajistí efektivní fungování celku.
 • Vztahy v prostředí klienta – veškerá činnost ať již v podnikání nebo v osobním životě je závislá na lidech, kteří se zapojují do komunikace a kteří budou součástí týmu nebo budou jakýmkoliv způsobem na projektu spolupracovat. Jsme si vědomi, že každý člověk je jedinečný a v tomto smyslu přistupujeme jak k našim vlastním zaměstnancům, tak i k zaměstnancům klienta. Věříme, že spokojený člověk je efektivnější.

Analytické práce mohou na začátku procesu projekt prodloužit, ale věříme, že řízená analýza na začátku projektu se vyplatí, protože nebudeme společně překvapeni na konci projektu a naše projekty tak budou končit podle plánu.

Nechceme být pouhým dodavatelem, ale chceme být partnerem pro naše klienty.

Poradenství jako produkt

Jak už bylo zmíněno, vždy jdeme cestou individuálního projektu na základě pochopení potřeb zákazníka, ale zkušenost s poradenskými projekty nám umožnila definovat následující typy poradenských projektů:

 • Analytické projekty
 • Optimalizační projekty
 • Pilotní projekty
 • Stanovení Strategie DO / VDM

Každý z výše uvedených typů projektů mají definovanou obecnou strukturu, ale výstup z projektu bude vždy jedinečný a cílený na požadavky konkrétního klienta.

Analytické projekty

Popis produktu:

Jedná se o individuální analytický projekt u klienta se zaměřením na odhalení úzkých míst nebo s předem definovanými cíli.

 • Analýza procesů osazování, výměn a odečtů vodoměrů včetně přešetření nebo analýza jiného procesu klienta se zaměřením na odhalení úzkých míst.
 • Analýza nástrojů a systémů, které klient využívá apod.

Přidaná hodnota

 • Externí pohled konzultantů se zkušenostmi z procesů vodáren (nejen) napříč ČR.
 • Odhalení slabých míst – potenciál ke zlepšení (efektivita, pracnost, náklady apod.).
 • Doporučení k optimalizaci slabých míst.

Výstupy

 • Výstupní zpráva včetně manažerského shrnutí s popisem stavu a návrhů na optimalizaci.
 • Vývojové diagramy dokumentující současný stav procesů společnosti včetně jednotlivých činností, vstupů, výstupů, nástrojů a odpovědností.

Optimalizační projekty

Popis produktu:

Jedná se o individuální optimalizační projekt u klienta se zaměřením na navržení optimalizace na základě analýzy současného stavu.

 • Optimalizace procesů osazování, výměn a odečtů vodoměrů včetně přešetření nebo optimalizace jiného procesu klienta.
 • Návrh optimalizace využívání nástrojů a systémů které klienta.
 • Návrh postupů jak převézt navržená zlepšení do praxe (postup realizace).

Přidaná hodnota

 • Externí pohled konzultantů se zkušenostmi z procesů (nejen) vodáren napříč ČR.
 • Návrh optimalizace za účelem zvýšení efektivity, snížení pracnosti, nákladů apod.
 • Volitelně – vývoj nástroje (aplikace, reportingu apod.) na míru společnosti.

Výstupy

 • Výstupní zpráva včetně manažerského shrnutí s popisem návrhů na optimalizaci.
 • Návrhy vývojových diagramů budoucích procesů včetně jednotlivých činností, vstupů, výstupů, nástrojů a odpovědností.
 • Volitelně – aplikace, reportingové sestavy apod.

Pilotní projekty

Popis produktu:

Pokus se klient rozhodne nasadit v prostředí vlastní vodárny nějaký nový produkt (vodoměr, zařízení pro dálkové odečty apod.) nebo nástroj / systém, tak pilotní projekt je tím, co mu umožní bezpečně a řízeně tyto produkty nebo nástroje otestovat a integrovat do vlastního prostředí.

Přidaná hodnota

 • Zkušenost s pilotními projekty integrace chytrých vodoměrů, zařízení pro dálkové odečty, aplikací pro odečty apod. ve vodárnách v ČR.
 • Řízení pilotního projektu na straně IOTW.
 • Integrace prováděná na míru dané vodárně a jí využívaným systémům.

Výstupy

 • Výstupní zpráva z pilotního projektu včetně manažerského shrnutí s hodnocením integrace a doporučeními pro produkční nasazení.
 • Vlastní integrace technologie v produkčním prostředí vodárny.

Stanovení Strategie DO / VDM

Popis produktu:

Zkušenost se systémy dálkových odečtů vodoměrů, jejich implementace do vodáren, provozování v prostředí vodáren a jejich využívání nás staví do role odborníků na danou problematiku. Známe požadavky jednotlivých vodáren a trendy v oboru dálkových odečtů ve světě. Proto jsme schopni našim klientům na základě pochopení jejich požadavků vypracovat podrobnou strategii využívání vodoměrů a zařízení pro dálkové odečty s ohledem na současné trendy a dění na trhu.

 • Analýza stavu využívání VDM a DO ve vodárně.
 • Stanovení dlouhodobé strategie využívání VDM a DO ve vodárně.
 • Stanovení optimálního počtu DO. Stanovení postupů a doporučení pro řízení VDM a DO ve vodárně.

Přidaná hodnota

 • Externí pohled na využívání VDM a DO vodárny.
 • Zmapování situace využívání VDM a DO včetně stanovený úzkých míst vhodných k optimalizaci.
 • Definování Strategie využívání VDM a DO ve vodárně včetně pravidel a postupů k jejímu naplňování.

Výstupy

  • Výstupní analytická zpráva stavu využívání VDM a DO.
  • Strategie využívání VDM a DO vodárny včetně nákladového modelu.
  • Doporučení (pravidla a postupy) vhodné k zapracování do řídící dokumentace vodárny.
  • Volitelně – vytvoření řídící dokumentace (směrnice, pracovního pokynu apod.).
sekce

pro uživatele

Uživatelský portál obsahuje kromě sdílených zkušeností a odpovědí na často kladené otázky i možnost stažení aktuální dokumentace a klientského software.
Přihlásit se