Digitalizace procesů ve vodárenství

Jednou z aktivit naší společnosti je digitalizace procesů v utilitním prostředí, tedy nahrazení papírové podoby stávajících procesů jejich elektronickou verzí.

Hlavní výhody digitalizace procesů

  • Snížení chybovosti zápisu a přepisu dat
  • Možnost využívání nového druhu dat
  • Automatizace rutinních činností
  • Úspora času a finančních prostředků
  • Možnost pořizování fotodokumentace
  • Vše podléhá podmínkám GDPR

Zdigitalizování procesu odečtů pomocí systémů walk-by, či systémů dálkových odečtů přes IoT sítě a s tím spojené nahrazení papírových odečtových listů, či odečtových knih je pouze jedna z částí digitalizace, kterou umíme poskytnout. Mezi další zdigitalizované procesy patří například proces montáže, či proces přešetření.

Montáže a výměny vodoměrů

Standardní postup vodárenských společností při montáži či výměně vodoměrů spočívá v tisku papírových montážních lístků. Každý z nich obsahuje příkazy a informace pro montéra pro daný pracovní příkaz, včetně údajů o umístění odběrného místa na které se má montér vydat či kontaktů na zákazníka. Během práce v terénu, která je často provázena vstupem do šachet a prací s rukavicemi je montér nucen zapisovat nově pořízené údaje na papír pomocí tužky či propisky. Hodnot, které musí pracovník takto získat, není málo – patří mezi ně například čísla nově osazených vodoměrů, stav původního (odsazeného) vodoměru či případné změny v umístění měřícího místa.

Po dokončení dané montáže uschová montér vyplněný montážní lístek do složky a vyráží na další odběrné místo. Ve chvíli, kdy dokončí domluvený počet montáží se musí dostavit na sklad vodárenské společnosti aby vrátil na sklad demontované vodoměry a předal vyplněné papírové montážní lístky. Ty se následně předají do kanceláře pracovníkům, kteří pořízené údaje ručně přepíšou do Zákaznického informačního systému (ZIS is-USYS®.net) tak, aby byla dodržena správná evidence všech osazených zařízení.

V rámci našeho řešení digitalizace pracovních procesů naše společnost vytvořila mobilní aplikaci EML – Elektronický Montážní Lístek, která má za cíl tento poměrně zdlouhavý proces vodárenským společnostem a montérům zjednodušit, zrychlit a zlevnit.

Montérovi nyní nově stačí se ráno před začátkem montáží se přihlásit do mobilní aplikace, kde na něj již čeká aktuální seznam jemu přiřazených akcí v síti. Tyto akce byly připraveny v Zákaznickém informačním systému (ZIS is-USYS®.net) a automaticky exportovány do SMG Serveru a následně do mobilní aplikace.

Po příchodu na místo výkonu pracovního příkazu aplikace montéra provede základními kroky jako je pořízení fotodokumentace, kontrola stavu původního (demontovaného) vodoměru či kontrola plomb. Při montáži nového vodoměru může pracovník vybírat ze seznamu zařízení, která má připravené v autě (díky provázání se skladovým hospodářstvím systému ZIS) a nemusí vyplňovat čísla zařízení ručně (díky čtečkám QR kódů a OCR). Před dokončením akce v síti je vyzván k finální kontrole vyplnění všech potřebných dat. Zákazník, kterému může přímo z aplikace díky přítomným kontaktům zavolat, podepíše provedenou akci přímo v telefonu a jako potvrzení dostane malý montážní lístek vygenerovaný pomocí EML a vytisknutý pomocí přenosné Bluetooth tiskárny.

Po finálním potvrzení, podpisu a tisku je akce uložena a odeslána do SMG Serveru a odtud automaticky i do systému ZIS, není již tedy nutné ručně přepisovat papírové montážní lístky, čimž se dramaticky snižuje chybovost zadávaných dat.

Mobilní aplikace Elektronický Montážní List tedy úspěšně odstraňuje nutnost použití papírových montážních lístků a rozšiřuje možnosti pořízení dat v terénu a úspěšnost evidence provedených akcí v síti i aktuálního stavu osazení zařízení v síti.

Přešetření

Podobně jako proces montáží a výměn vodoměrů je i práce na tzv. přešetřeních pro vodárenské společnosti zatížena papírovými úkoly, které je přešetřovač povinen na místě vyplnit. Úkoly, které přešetřovači řeší, bývají často různého typu, například potřeba zkontrolovat podezření na černý odběr nebo přešetřit žádost zákazníka na umístění zálivkového vodoměru. Na papíru s daným úkolem, jenž má přešetřovač na starosti, je uveden popis problému a jeho umístění (např. adresa odběrného místa). V rámci digitalizace procesů a zjednodušení práce přešetřovačů jsme vytvořili mobilní aplikaci EZzP (Elektronický záznam z přešetření), která dokáže nejen nahradit papírový úkol ale umožní přešetřovači kromě splnění úkolu i efektivně pořídit fotodokumentaci nebo upozornit správce Zákaznického informačního systému na změny u zákazníka či na odběrném místě.

Po přihlášení do aplikace přešetřovač pracuje s přehledným seznamem úkolů, které má na starosti. Úkoly byly vytvořeny pracovníkem na vodárně na základě aktuálních potřeb v Zákaznickém informačním systému (ZIS is-USYS®.net) a přeneseny do SMG Serveru a následně do mobilní aplikace. Po otevření úkolu vidí přešetřovač základní přehled atributů včetně podrobného popisu zadané činnosti.

Ke každému úkolu jsou kromě jeho atributů přenášeny také pomocné soubory, například zakreslení přesného umístění přešetřovaného objektu na mapě (ze systému GIS) nebo PDF smlouvy se zákazníkem. Po zahájení práce na přešetření má pracovník možnost přehledně zkontrolovat platnost dat, aktuálně zadaných v Zákaznickém informačním systému a případně je upravit dle zjištěné skutečnosti. Na základě těchto nových poznatků je dále možné v systému ZIS vytvářet další úkoly a udržovat tak evidenci odběrných a měřících míst v souladu s realitou.

Během své práce se může přešetřovač odkázat na záložku “Podrobnosti”, kde nalezne kompletní výpis všech dostupných informací o odběrném místě či zákazníkovi, který je spojený s aktuálním úkolem. Stejně tak je možné jednoduše v rámci aplikace pořídit fotodokumentaci. Mobilní aplikace EZZP umožňuje uživateli pořizovat zákresy či umisťovat specifické symboly spojené s vodovodní sítí do vyfocených fotografií či přijatých příloh pomocí speciálního nástroje pro kreslení, který je uzpůsobený speciálně pro použití na mobilních telefonech.

V průběhu práce má přešetřovač k dispozici pole “Závěr z přešetření”, do kterého zapisuje výsledek své práce na daném úkolu. Po dokončení práce a finálním ukončení aktivního úkolu mobilní aplikace odešle do SMG Serveru pořízená data, fotografie a upravené přílohy. Tato data jsou následně automaticky odeslána do systému ZIS is-USYS®.net, který je zpracuje dle svého nastavení a případě na základě výsledků přešetření vytvoří další, specifické úkoly.

Mobilní aplikace Elektronický záznam z přešetření tedy kompletně nahrazuje použití papírových úkolů a navíc umožňuje jednoduchou práci s přílohami, fotografiemi a zajišťuje dlouhodobě korektní evidenci atributů odběrných míst a dalších dat v systému ZIS.

sekce

pro uživatele

Uživatelský portál obsahuje kromě sdílených zkušeností a odpovědí na často kladené otázky i možnost stažení aktuální dokumentace a klientského software.
Přihlásit se